استراتژي را مي توان راه و روش تحقق مامــوريتها واهداف سازمان تلقي كرد ، به گونه اي كه از اين راه سازمان عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها ) وعوامل داخلي ( قوت ها و ضعفها) را بررسي و شناسايي كرده و از قوت هاي داخلي وفرصت هاي خارجي به درستي بهره برداري نموده، ضعف هاي داخلي را از بين ببردو از تهديدهاي خارجي نيز بپرهيزد.

در بررسي استراتژي ها درباره شيوه انتخاب استراتژي هايي بحث مي شود كه مي توان بدان وسيله به بهترين شكل ممكن ماموريت سازمان را تحقق بخشيد. توجه همزمان  به ماموريت سازمان واستراتژي ها و بررسي اطلاعات داخلي و خارجي سازمان ، مبنايي  به دست مي دهد كه ميتوان بر آن اساس استراتژي هاي قابل اجرا را شناسايي و مورد ارزيابي قرارداد.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

INFO@METYEKJA.IR

TISTAM.KIND OF STRATEGY.VZR