درباره متایکجا

متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه و جامع است. این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است. در بعد نظری می توان گفت که تئوریهای توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است و نمی تواند پاسخ گوی نیاز سازمان ها باشد. در بعد دیگر، شرایط محیطی سازمان به دلیل تغییرات شدید و مستمر بسیار پیچیده تر از گذشته شده و شناخت و پیش بینی آینده و در نتیجه برنامه ریزی را با مشکلات عدیده روبرو نموده است.

این رویکرد به جنبه های نظری مشکل ساز و نیازهای سازمان های امروزی توجه نموده است و به واژه هایی کلیدی در اثربخش نمودن اهداف و استراتژی ها و در نهایت موفقیت سازمان تاکید نموده است.

این رویکرد به دنبال حصول همه جنبه های فوق در فرآیند مدیریت استراتژیک سازمان است. برای این امر بایستی ویژگی های فوق بر کل فرآیند و در تمام مراحل و اقدامات حاکم شود. به این دلیل ،نیاز به طراحی فرآیند و روش هایی است که از ابتدا تا انتها به اصول و چارچوب فوق پای بند باشد.

فرایند خصوصی سازی در ایران؛ هدفها، فواید و مشکلات

در تمامي نقاط جهان موضوع اصلي خصوصي سازي بر مبناي سودآوري، افزايش كارايي و قدرت رقابت بوده است. كاركنان به دليل انتظاراتي كه از خصوصي سازي در مورد افزايش اخراجهاي كاري و كاهش دستمزدها دارند با اجراي خصوصيسازي مخالفاند. نتايج اقتصادي بهدست آم…

کلیاتی در خصوص شرکتهای هلدینگ

هلدینگ یا شرکت مادر را به طورمشخص می توان شرکتی دانست که دارنده سهام شرکت دیگری باشد . با این وجود، بر اساس کاربرد عمومی این عبارت، شرکت مادر شرکتی است که دارنده بخش زیادی از سهام سایر شرکتهاست وبه این ترتیب بر آن شرکتها کنترل دارد. شرکتهایی که…

مروری بر مفاهیم و مدل تعالی سازمانی اروپایی

مدل سرآمدي EFQM يك مدل غيرتجويزي است كه از 9 معيار تشكيل شده است. اين معيارها، هسته و قلب اين مدل هستند و مبناي ارزيابي يك سازمان قرار مي‌گيرند. در قسمت قبل، گفتيم كه مفاهيم بنيادين، اهدافي را نشان مي‌دهند كه يك سازمان سرآمد بايد به آنها دست پيدا كند. اه…

رویکردهای مختلف به سازمان با تاکید بر استراتژی

ديدگاه هاي مختلف استراتژي به طور متنوع در ادبيات مديريت استراتژيک يافت مي شود.شايد به تعداد استراتژيست ها رويکرد استراتژي معرفي شده است. ما در اين گزارش بر سه رويکرد عمده و غالب دراستراتژي تمرکز خواهيم کرد: رويکرد سازمان صنعتي، رويکرد مبتني…

سخنان پورتر در مورد اینکه چه چیزهایی استراتژی نیستند.

وی توضیح می دهد که عباراتی مانند اینکه می خواهیم بین المللی بشویم ویا کسب وکار خود را کوچک کنیم استراتژی نیستند.بلکه می توان این عبارات را هدف یا جهت گیری نامید.استراتژی از دیدگاه ایشان چگونگی رسیدن به موقعیتی است که کسب وکار در محیط رقابتی ودر…

مدیریت نام ونشان تجاری

يكي از تصميمات بسيار مهم در بازاريابي محصولات تعيين مارك يا نام تجاري محصول است(روستا، 1377). گزينش و طراحي نام تجاري يكي از مهمترين مراحل ايجاد تصوير محصول جديد است زيرا پيش از آنكه در مورد محصول توضيح داده شود و مزايا و كاركردهاي آن بيان گردد‌…