در سال های اخیر در بسیاری از بخش های اقتصادی نا پیوستگی را تجربه کرده ایم. در چنين شرايطی، داشتن چشم اندازی روشن از رسالت، عوامل خارجی تاثيرگذار و پيشرفتی که در راه رسيدن به اهداف حاصل می شود، برای سازمان بسيار حائز اهميت است. برای انجام درست آن لازم است بيش از هر کار ديگر کنترل منظم پيشرفت سازمان به همراه گسترش مدبرانه مناسب صورت گيرد و استراتژی سازمان براساس اين سنجش تغيير کند. اين فرايند که کنترل استراتژيک ناميده می شود، يک بخش مهم و اغلب ناپيداست که سازمان ها برای مديريت اثربخش يک سازمان به آن نياز دارند.

مجموعه ای از اسلاید شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق تماس با ما از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

 

INFO@METYEKJA.IR

TISTAM.STRATEGIC CONTROL.VFC