سلام دوستان گرامی متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه وجامع است.این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است.در بعد نظری می توان گفت که تئوریهای توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است ونمی تواند پاسخ گوی سازمانها باشد.در بعد دیگر،شرایط محیطی سازمان به دلیل […]