در سال های اخیر در بسیاری از بخش های اقتصادی نا پیوستگی را تجربه کرده ایم. در چنین شرایطی، داشتن چشم اندازی روشن از رسالت، عوامل خارجی تاثیرگذار و پیشرفتی که در راه رسیدن به اهداف حاصل می شود، برای سازمان بسیار حائز اهمیت است. برای انجام درست آن لازم است بیش از هر کار دیگر کنترل منظم پیشرفت سازمان به همراه گسترش مدبرانه مناسب صورت گیرد و استراتژی سازمان براساس این سنجش تغییر کند. این فرایند که کنترل استراتژیک نامیده می شود، یک بخش مهم و اغلب ناپیداست که سازمان ها برای مدیریت اثربخش یک سازمان به آن نیاز دارند.

مجموعه ای از اسلاید شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق تماس با ما از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

 

INFO@METYEKJA.IR

TISTAM.STRATEGIC CONTROL.VFC