مرور مدل فرآیندی مدیریت استراتژیک در مباحث گذشته نشان می دهد که هر صاحب نظری بسته به مفروضات ذهنی خود و تحت شرایط محیطی خاص و توجه به نیازهای سازمان های جامعه خود به ابعاد مشخصی از فرآیند توجه نموده اند.
دیدگاه های اخیر به ویژگی های جامعیت (کل نگری) و یکپارچگی (یا همراستایی) و چابکی توجه و تاکید خاصی نموده اند. اما هنوز مدلی توسعه داده نشده است که هم یافته های گذشته وهم الزامات  و ویژگی های ضروری امروزی را در بر داشته باشد. تلاش این کتاب براین است که مدل ها و چارچوب های لازم برای چنین شرایطی را ارائه نماید. مدلی فرآیندی برای مدیریت استراتژیک که بتواند تمام ابعاد کلیدی را پوشش دهد و به سوالات اساسی سازمان های گسترده و پیچیده امروزی مانند شرکت های مادر تخصصی پاسخ عملی بدهد. چنین مدلی بایستی دارای ویژگی هایی باشد.شرح ویژگیها را در جزوه زیر مطالعه نمایید.