امروزه نه تنها جهان و محیط خارجی درحال تحول است، بلکه اقتصاد و بازارهاي کشور نیز در حالت گذار قرار دارد. در این شرایط ، بسیاري از فرصت هاي گذشته از بین می رود و فرصت هاي تازه ایجاد می شود. فقدان تفکر استراتژیک در مدیران ارشد بنگاه ها و سازمان ها ي حکومتی اثر گذار، ما را از بهره برداري از فرصت هاي جدید محروم میسازد. لذا مجهز شدن مدیران ارشد به رویکرد استراتژي، ضروري و بلکه حیاتی به نظر می رسد.محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی همچون تغییرات پیچیده و غیر خطی، تحولات ناپیوسته و جهشی، تغییرات پیوسته در زوایاي فکري و رقابت بدون حیطه بندي، قابل تعریف است و این خصوصیات، صحت پیش بینی براي محیط آینده را به شدت تضعیف می کنند. مبناي برنامه ریزي استراتژیک، پیش بینی محیط (فرصت ها و تهدیدات) آینده است..

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید.

دانلود فایل: atriclefiles-223-1534941400

در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت از طریق منوی تماس با ما  تماس بگیرید یا در خواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس جی ایمیل: MOSHAVER.ME@GMAIL.COM