رویکردها نسبت به سازمان با تاکید بر استراتژی

رویکردهای مختلف استراتژي به طور متنوع در ادبيات مديريت استراتژيک يافت مي شود.شايد به تعداد استراتژيست ها رويکرد استراتژي معرفي شده است.ما در اين گزارش بر سه رويکرد نسبت به سازمان با تاکید بر استراتژی تمرکز خواهيم کرد: رويکرد سازمان صنعتي، رويکرد مبتني بر منابع و رويکرد فرايندي. در ادامه ضمن ارائه خلاصه اي از تلاش هاي استراتژيست هاي اوليه، اين ديدگاه ها توضيح داده مي شود.

درصورتی که مایل هستید دوره ای کوتاه مدت را به صورت کلاس درس در این خصوص طی نمایید به سامانه آموزش الکترونیکی تدیبر مراجعه نمایید.

درفایل پیوست می توانید مبانی نظری را مطالعه نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظروفایل ورد متن نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

INFO@METAYEKJA.IR

approaches to strategy

براي موسساتي كه چند محصول دارند، و در چند بازار فعاليت می‏ كنند، در آنها هر محصول / بازار به عنوان كسب و كار يا واحد تجاري جداگانه‏أي اداره مي‏شود و موسسه تحت تسلط يك محصول / بازار نيست،«رويكرد سبد سرمايه‏ گذاری» به تجزيه و تحليل استراتژي كل شركت می‏ پردازد. اين رويكرد شامل آزمون هركسب ‏و كار به عنوان يك شخصيت جداگانه و به عنوان كمك كننده به سبد سرمايه‏ گذاري كل كسب‏ وكارهاي شركت است. در شركت‏هايي كه تحت تسلط يك محصول / بازارند يا موسساتي كه يك محصول / بازار دارند، ملاحظات استراتژي شركت از استراتژي سطح واحد تجاري جدا نيست.

بطور كلي استراتژي سطح شركت، با توليد و تخصيص منابع شركت سروكار دارد. رويكرد سبد سرمايه گذاري راهي ساده و قابل مشاهده براي شناخت و ارزيابي استراتژي‏هاي مختلف توليد و تخصيص منابع كل شركت در اختيار مي‏گذارد (پيرس، 1377، صص 288-287). براي اين منظور از تكنيك ‏هايي می‏ توان استفاده كرد كه در گزارش پیوست آمده است.

براي موسساتي كه چند محصول دارند، و در چند بازار فعاليت می‏ كنند، در آنها هر محصول / بازار به عنوان كسب و كار يا واحد تجاري جداگانه ‏أی اداره مي ‏شود و موسسه تحت تسلط يك محصول / بازار نيست،«رويكرد سبد سرمايه‏ گذاري» به تجزيه و تحليل استراتژي كل شركت می‏ پردازد. اين رويكرد شامل آزمون هركسب ‏و كار به عنوان يك شخصيت جداگانه و به عنوان كمك كننده به سبد سرمايه‏ گذاری كل كسب‏ وكارهاي شركت است. در شركت ‏هايی كه تحت تسلط يك محصول / بازارهستند يا موسساتي كه يك محصول / بازار دارند، ملاحظات استراتژي شركت از استراتژي سطح واحد تجاري جدا نيست.

به طور كلی استراتژی سطح شركت، با توليد و تخصيص منابع شركت سروكار دارد. رويكرد سبد سرمايه گذاري راهی ساده و قابل مشاهده برای شناخت و ارزيابي استراتژی‏ های مختلف توليد و تخصيص منابع كل شركت در اختيار می‏ گذارد (پيرس، 1377، صص 288-287).

 فنون مورد نظر را می توانید در گزارش پیوست مطالعه نمایید.

portfolio models

سلام دوستان گرامی: درفایل زیر می توانید فهرست عناوین جزوه پیوست را مطالعه کنید.

 

CH68.PORTFOLIO MODELS.CH09.sylabus

«تصميمات استراتژیک» اصولاً بر تبادل و روابط متقابل بين «سازمان» و «محيط» تاكيد داشته و هدف آن ايجاد رابطة مناسب و منطقي بين اين دو عامل است. براي اتخاذ اين تصميمات بايد عوامل گوناگوني را كه بر محيط تاثير مي‏گذارند و همچنين روابط حاكم بر آن و واكنش هاي بالقوه آن را در برابر عملكرد سازمان، مورد توجه قرار داد (محب‏علي، 1376،ص17).

براين اساس، تحليل محيط كسب و كار همواره به عنوان يكي از دو بعد اساسي مدل هاي پرتفوليو در تدوين استراتژی مطرح مي‏باشد. تحليل صنعت فرآيندي است كه به واسطة آن مي‏توان عوامل ساختاري موثر بر سود‏آوري بلند مدت يك کسب وکار را شناسايي كرد (Hax, 1996, P. 67).

 

CH68.PORTFOLIO MODELS.CH09.VFZC