سلام دوستان گرامی

متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه وجامع است.این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است.در بعد نظری می توان گفت که تئوریهای توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است ونمی تواند پاسخ گوی سازمانها باشد.در بعد دیگر،شرایط محیطی سازمان به دلیل تغییرات شدید ومستمر بسیار پیچیده تر از گذشته شده و شناخت وپیش بینی آینده ودر نتیجه برنامه ریزی را با مشکلات عدیده روبرو نموده است.این رویکرد به جنبه های نظری مشکل ساز ونیازهای سازمانهای امروزی توجه نموده است و به واژه هایی کلیدی در اثربخش نمودن اهداف واستراتژیها ودر نهایت موفقیت سازمان تاکید نموده است.تعریف مختصری برای هر واژه در زیرآمده است.

مدیریت: درمبانی نظری به فرآیند برنامه ریزی،اجرا،نظارت وکنترل ،ارزیابی وبازخور اطلاق می گردد.اما در این رویکرد به فرآیندی کامل تر و واقعی تر توجه شده است.به طور کلی برای هر گام ذکر شده،فراهم سازی مقدمات درنظر گرفته شده است.

تحول: به برنامه ریزی برای حرکت از وضعی خوب به وضعی بهتر اطلاق می شود.مبانی مدیریت تحول سازمانی نگرشی توسعه ای وکل نگر دارد.تغییر سازمانی با تاکید بر جنبه های رفتاری وموانع حرکت به موقعیتی مناسب،معمولا نقطه شروع ،وضعیتی نامناسب است.ادبیات مدیریت تغییر برای شرایطی در نظر گرفته شده است که سازمان در شرایط خوبی نیست.

استراتژیک: دو نگرش مهم در درون ویکرد استراتژیک نهفته است.اول نگرش سیستمی است که با تشریح سیستم باز وبسته توجه به شرایط محیط بیرونی را تقویت نمود.دوم توجه بیشتر به واقعیات دور وبر سازمان به کاربردی شدن نظریات کمک شایانی نموده است.می توان اذعان نمود که رویکرد استراتژیک کاربردی ترین ،رایج ترین و واقعی ترین رویکرد در نظریات سازمان است.

یکپارچه: به دلایل مختلف نظریات مدیریت استراتژیک ارتباطی منطقی واستاندارد وبه خصوص ذاتی میان موضوعات وسطوح تصمیم گیری درسازمان برقرار نکرده است.به عبارتی نمی توان بین استرتژیها وعملیات روزانه سازمان ارتباطی برقرار نمود.کارت سنجش متوازن نمونه ای رایج از روشی است که می خواهد بین عناصر استراتژیک وعملیات روزانه پیوندی منطقی برقرار نماید.یکپارچگی به معنای برقرای ارتباطی ذاتی ومنطقی میان کلیه تصمیمات استراتژیک وعملیاتی واقدامات است به گونه ای که بتوان تاثیر تغییرات در اقدامات را در ارکان جهت ساز سازمان مانند چشم انداز را سنجید.

جامع: تخصص گرایی در حوزه نظری و بخشی نگری در حوزه عمل در سازمان درکنار سایر عوامل باعث شده است که هربرنامه ای به جنبه ای از نیازسازمان بدون توجه به سایر حوزه های استراتژیک بپردازد.برای نمونه استراتژی کسب وکار مشخص می شود ولی در عین حال توجه نمی شود که تحقق استراتژی مورد نظر نیاز به تحول در سایر حوزه ها مانند منابع انسانی،فناوری اطلاعات وغیره دارد.اخیرا در جنبه های نظری تلاش هایی تحت عنوان همراستایی برای پوشش این نقیصه انجام گرفته است. اما این مبحث نیز فرض می کند که استراتژی کسب وکارمشخص شده و پس از آن بایستی استراتژی دیگر حوزه ها مانند فناوری اطلاعات را با آن همراستا نمود. جامعیت به معنی پوشش گسترده وهمزمان موضوع های مهم سازمان در فرآیند مدیریت استراتژیک است.

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.